goto Service link


Sub Navigation Bar


Contents


생활정보

Home > 생활정보 > 한국생활가이드 > 일상생활용어

선라인


베트남어 여행시 필요한 회화
작성자다울림 아이피220.83.222.11
작성일14-08-13 15:46 조회수6898
파일
 

[ 숫 자 ]

1 : 뫁 (mot),  2 : 하이(hai),  3 : 바(ba),  4 : 본(bon),  5 : 남(nam)

6 : 사우(sau),  7 : 바이(bay),  8 : 땀(tam),  9 : 찐(chin),  10 : 므어이(muoi)  10을 뫁 쭉이라고도 함

11 : 므어이 뫁,  12 : 므어이 하이,  15 : 므어이 람(muoi lam)

20 : 하이 므어이,  30 : 바 므어이,  40 : 본 므어이,  50 : 남 므어이 ....

100 : 뫁 짬   1,000 : 뫁 냥(Mot ngin) 또는 뫁 응인(ngin) 이라고 발음

10,000 : 므어이 냥,   100,000 : 뫁 냥(응인), 사이공은 ‘냥“, 하노이는 ’응인”

(그런데 실제로 호치민에서도 응인이라고 해도 알아듣고..)

1백만 : 뫁 찌에우(Trieu)

  

[ 인 사 ]

* 안녕하세요 : 신 쨔오!(Xin chao)

* 안녕(Bye) : 땀 비엣(Tam biet) - 헤어질 때

* 감사합니다 : 깜언 (Cam On), 어른한테는 신(Xin) 깜언

* 미안합니다 : 신 로이~(Xin loi)

* 천만에요(You're welcome) : 컴 꼬 찌(Khong co chi)

* 어디에서 왔나요? : Anh(em) tu dau den? (안(엠) 뜨 더우 덴?)

* 나는 한국에서 왔다 : 또이 뜨 한꾸웍 덴 (Toi tu Han Quoc den)

* 나는 한국 사람이다 : 또이 라 응어이 한꾸웍 (Toi la nguoi Han Quoc)

* 매우 예쁘다(미인이다) : 엠 뎁 꽈~ (em dep qua)

* 미인: 뎁 가이 (dep gai) 미남 : 뎁 짜이(dep trai)

* 몇 살이에요? : 바우 니에우 뚜오이(Bao nhieu tuoi)    

* 나이 : 뚜오이(tuoi)

* 30살이에요 : 또이 라 바 므어이 뚜오이(Toi la ba muioi(30) tuoi)  아니면 간단히 “바 므어이 뚜오이”

* 이름이 뭐예요? : 뗀 엠 라 지(Ten em la gi?) Ten(뗀: 이름), la(라: ~이다), gi?(지: 무엇?)

* 내 이름은 길동이에요 : 뗀 또이라 길동(Ten Toi la Gil dong)

 

[ 교통, 묻기 ]

* 냐짱에 가고 싶다 : 또이 무온 디 냐짱(Toi muon di Nha Trang)

* 공항 : 선 바이(san bay) 

* 벤탄 시장 : 쩌 벤 탄(Cho Ben Thanh)

* 여기 세워 줘요 : 즈응 라이 어 더이(Dung lai o day)

* 똑 바로 가세요 : 디 탕(Di thang)

* 왼쪽으로 도세요 : 퀘오 차이(Queo trai)

* 오른쪽으로 도세요 : 퀘오 파이(Queo phai)

* 냐짱 가는 표 있어요? : 꼬(Co)(아가씨) 꼬! 꼬 붸 디 냐짱? (co! ve di Nha Trang)

* Ve : 표

 

[ 식 당 ]

* 맛 있어요 : 응온 람(Ngon lam),

* 맵다 : Cay(까이)

* 짜다 : Man(만)

* 시다 : Chua(추아) 

* 달다 : Ngot(응옷)

* (음식)이 쓰다 : dang(당)

* 맥주 : bia(비아),

* 물 : 느억(nu'oc'),

* 커피 : ca phe(카페),

* 해산물 : 하이 산(Hai san) ,

* 해산물 볶음밥 : 껌 하이 산(Com hai san)

* 새우 : 똠(tom)

* 오징어 : 믁(m'uc)

 

[ 숙 소 ]

* 아마라 호텔이 어디 있지요? ; 깍산 아마라 꼬 어 더우?(Khach san Amara co o dau?) 

* 빈 방 있어요? : Co(아가씨) 꼬! 꼬 퐁 쫑  나오 컴?(co phong trong nao  khong?)

* 너 귀엽다 : em de truong(엠 제~ 트엉)

* 냐짱에 가고 싶다 : Toi muon di Nha Trang(또이 무온 디 냐짱)

* 알았어요(이해했어요) : 히에우 로이(Hieu roi)

* 이해 못했어요 : 컴 히에우 (Khong hieu) -> Khong은 부정(Not)의 의미

* 모릅니다(몰라요) : 컴 비엣(Khong biet)

* 맞아요(그래요) : 둥 로이(Dung roi) or 둥 붜이(Dung vay)

* 괜찮습니다 : 컴 사오<컴 꼬 치>Khong sao<khong co gi>

* 어제 : 홈 꽈(hom qua)

* 오늘 : 홈 나이(Hom nai)

* 화장실이 어디죠? : 냐베신 어 더우? (Nha Ve sinh o dau?)

* 못해요 : 컴(khong) or 컴 드억(khong duoc)

* 사진을 찍어도 됩니까? : 또이 꼬 테 춮 힌 드억 컴? (Toi co the chup hinh duoc khong?)

* 필요하다 : 껀(can) 

* 필요없다 : 콩껀(khong can)  

* 필요합니까? : 껀콩(can khong)

* 그렇습니다 : 파이(phai)  

* 아닙니다 : 콩파이(khong phai) 

* 아닙니까? : 파이콩(phai khong)  

* 됩니다 : 드억(duoc)

* 안되요 : 콩드억(khong duoc) 

* 안됩니까? : 드억콩(duoc khong) 앞뒤를 바꾸면 부정문, 의문문이 됩니다

 

[물건 살 때]

* 이거 얼마에요 : (까이 나이) 바오 니우 띠엔--돈? (Cai nay) Bao nhieu tien?

  (그냥 줄여서 바오 니에우 띠엔 이러기도 한다.)

* 너무 비싸요 : 막 꽈(Mac qua) 또는 닥 꽈(Dac Qua)

* 깍아 주세요 : 쟘 쟈~ 디(Giam gia di) 또는 벗 쟈~ 디(Bot gia di)

* 난 돈이 없어요 : 또이 콩 띠엔

 

 

 


다음글  태국어 알파벳 모음(싸라)
이전글  기초 인도네시아어

Footer